De VvvK gaat en staat voor het belang van het kind én de kindertherapeut

Organisatie en Bestuur

De VvvK is als volgt georganiseerd:

 

BESTUURSAMENSTELLING

Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. Op de ALV van 9 februari 2019 is het huidige bestuur gekozen: 

Secretaris: Bastiaan Spies         Penningmeester: Iris Tadic Fadjil      Voorzitter: Vacature    

De vereniging heeft op dit moment een Vacature voor een voorzitter.

BESTUURSTAKEN

De bestuursleden zijn belast met het besturen van de vereniging binnen de mogelijkheden van de statuten en de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De bestuurstaken omvatten o.a.:

  • vastleggen van het beleid van en voor de vereniging aan de hand van de statuten en het huishoudelijk reglement en erop toezien dat dit beleid gevolgd wordt
  • uitvoeren van dagelijkse taken
  • waarborgen van de inspraak van en communicatie naar de leden van de vereniging d.m.v. vergaderingen, waarvan eenmaal per jaar de Algemene Leden Vergadering (ALV)
  • vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten
  • beheren van geldmiddelen

Contact met het bestuur

Over financiële administratie mail je naar penningmeester@vvvk.nl
Voor beleids-/overkoepelende verenigingszaken mail je naar voorzitter@vvvk.nl
Over ledenadministratie en alle overige vragen en opmerkingen mail je naar info@vvvk.nl

 

laatste nieuws

handige downloads

handige links