De VvvK gaat en staat voor het belang van het kind én de kindertherapeut

Commissies & Functionarissen

Het bestuur wordt in haar dagelijkse taken versterkt door een commissie en vier functionarissen.

Klachtenafhandeling
Het klachtenpunt van de VvvK en de externe poule van klachtenfunctionarissen van de SCAG functioneren en handelen onafhankelijk van het bestuur. Het klachtenpunt ziet erop toe dat bij een (aan)klacht de klachtenafhandeling in werking treedt en communiceert op heldere wijze naar klager en aangeklaagde over de gang van zaken. Het Klachtenpunt is te bereiken via: klachtenpunt@vvvk.nl
                        

Aangesloten Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling (AAFKM)
De AAFKM van de VvvK is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie m.b.t. de meldcode en het beleid rond kindermishandeling aan leden van de VvvK opdat deze conform de verplichte meldcode kunnen werken. De AAFKM is aangesloten bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (www.lvak.nl). De AAFKM functioneert als vertrouwelijk informatiepunt voor leden van de VvvK betreffende allerlei vragen en onduidelijkheden aangaande kindermishandeling.

De AAFKM is alleen te raadplegen voor leden van de VvvK en geeft geen juridische adviezen. De AAFKM is te bereiken via: afkm@vvvk.nl

Binnen de VvvK zijn twee personen verantwoordelijk voor deze informatie:
Hannie Strien
Laura Passet


Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon van de VvvK is Lydia Janssen (www.lydiajanssen.nl). Zij is een externe deskundige en alleen te raadplegen voor leden van de VvvK, op gronden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement van de VvvK.
 

Kascommissie 2019
De Kascommissie controleert de jaarlijkse financiële resultaten van de VvvK voorafgaand aan de jaarlijkse ALV.

Commissieleden:
Dorine Hoogendarm
Yvonne Bonting

 

FUNCTIONARISSEN

De functionaris Communicatie is Claire Groenen. Zij ondersteunt het bestuur op het gebied van interne en externe communicatie(info@vvvk.nl).

De functionarissen Opleidingen zijn Saskia Kenselaar en Dorien Hulsebosch . Zij is verantwoordelijk voor het aanbod van na- en bijscholing aan de leden en voor de organisatie van VvvK-workshops en de herregistratie (herregistratie@vvvk.nl).

De functionaris Visitatie is Natalija Grasso. Zij verantwoordelijk voor de uitvoering van correcte visitatie van VvvK-leden conform het visitatieprotocol van de VvvK (info@vvvk.nl).
 

laatste nieuws

Vergoedingenoverzicht 2020

lees verder

Positie van Kinder-en Jongerentherapeuten binnen de jeugdhulp

lees verder

handige downloads

handige links